Sống chậm
chimen

Chuyện ông Ba Bị – Note

Chương 0: Dẫn truyện, truyền thuyết về ông Ba Bị Chương 1: Thu thập những đồng bọn quý hóa (Xong bản draft) –> need refactor

Read More »